Мэдээсэл (новости на бурятском языке)

Новости на бурятском языке

 • 28.04.2021
  Байгша оной майн 21-дэ үдэрэй 16:00 сагта Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбтэ «Связующая нить» гэһэн мүнөө үеын буряад угалзын үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.   Эндэ залуу уран зураашадай болон мэргэжэнги уран гартанай ажалнууд олондо дурадхагдаха. - Мүнөө үеын буряад угалзанууд угсаата арадайнгаа заншалаа алдаагүй. Тэрэ хүгжэжэ, шэнэ түхэлтэй боложо, бүри баян үнгэнүүдээр шэмэглэгдэжэ, анханайхидаал гүнзэгы удхатай. Мүнөө залуушуул буряад угалзаар ехэтэ һонирхоно, - гэжэ улас түрын а
 • 17.03.2021
  Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай, мүн эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень мүлин дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготой энэ урилдаан-наадан табадахияа үнгэргэгдэхэнь. Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд гурбан шэглэээр мүрысэхэ. Уран гартай дархашуул мартын 15-да Арадай уран бэлигэй улас түрын түбтэ сугларжа, бүтээлнүүдээ харуулжа, ажал тухайгаа хөөрэхэ. Жюриин гэшүүд тэдэниие сэгнэхэ. Тиихэдээ зэдэлжэ байһан хүг
 • 05.03.2021
  Арадай хатарай жэшээтэ «Булжамуур» ансамбль Рязань хотодо үнгэрһэн «Чёрный котенок» гэһэн хүүгэдэй хатарай Бүхэроссиин 29-дэхи фестивальда 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Очноор болон холоһоо эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ 85 коллектив хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй. Оренбург, Белгород, Уфа, Рязань, Калининград, Омск, Санкт-Петербург, Тюмень, Смоленск, Кемерово, Екатеринбург хотонуудай болон Башкир, Татарстан, Буряад, Коми уласуудай, Пермскэ, Амурска хизаарнуудай болон Рязаниин можын хатарай б
 • 03.03.2021
  Сагаан һарын үдэрнүүдтэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева, Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев, РЦНТ-гэй орлогшо дарга Сергей Доржиев, тэндэхи таһагые даагша, Захааминай куратор Дарима Дашиева болон сурбалжалагшад заха холын Захааминай аймагта хүрэжэ, соёлой эмхи зургаануудай ажал хэрэгтэй танилсаад, саашадаа яажа үндэһэн соёлоо үргэн хүгжөөхэ тухай түхэреэн шэрээдэ эб хамта хэлсээ гэжэ мэдээсээ һэмди. Хур тарган Хуртагада Захааминай аймагай хилэ дээрэхи Уляаһатын голдо хүндэтэ
 • 26.02.2021
  Буряад Уласта «Хуурайм наадан-2021» гэһэн можо хоорондын фестиваль үнгэргэгдэхэ. Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд зохёохы гурбан мүрысөөндэ хабаадаха: арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшад, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ гүйсэдхэхэ бүтээлнүүдые зохёогшод, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалагшад. Энэ фестивальда Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангха болон олониитын ажал ябуулагша Виндарья Доржиева гол шангуудые бэлдэдэг занш
 • 30.04.2020
    Мүнөө сагта дайн тухай шүлэгүүдые уншаһан онлайн-челленджнууд олон болобо. Энээндэ туһалхын түлөө Буряад Уласай Соёлой яаман Улаан Армиин сэрэгшэд-ирагуу найруулагшадай шүлэгүүдые танай һонорто табина. Сегодня, в 12:37 Улас түрын мэдээсэлэй түб 26     Улас түрын түбэй мэргэжэлтэдэй суглуулһан шүлэгүүдые «Soyol.ru» гэжэ портал дээрэ уншаха аргатайт.     #стихипобеды75
 • 14.04.2020
    «Буряад хэлэ Буряад Уласта сахин хүгжөөхэ» гэhэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай Уласай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр энэ ном хэблэгдэбэ.   Мүнөө сагта буряад араднай түрэл хэлэеэ, соёлоо, уг гарбалаа, ёhо заншалаа шадал соогоо хүгжөөхые оролдоно. Буряад хэлэ һургуулида зааха, залуу үетэнөө түрэл хэлээрээ хөөрэлдэжэ һургаха гэхэ мэтын тон шухала зорилгонууд гүрэн түрын хэмжээндэ зүбшэгдэдэг болонхой. Сагаа һарын һайндэрэй үедэ Буряад орондом
 • 14.04.2020
    Арадай уран бэлигэй уласай түб «Илалтын шүлэгүүд» гэhэн челленджэдэ хабаадахыетнай урина.  
 • 06.03.2020
    Дорнод аймагай Дашбалбар сомондо зохёон байгуулагдаhан «Алтаргана-2000» нааданай эмблемые хэн зохёогоо хаб гэhэн асуудал hүүлэй үедэ Интернедээр харагдадаг болобо. 2 часа назад Лубсанай ОЮУНСЭСЭГ, түүхын ухаанай доктор (Ph.D), Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ 28   Энэ талаархи мэдээсэлые Фейсбук сооhоо хараhаншье, дуулаhаншье байнаб. Теэд үнэн зүбые олохо мүшхэбэри хэжэ, бодото түүхэ бэшэхэ зорилго табибаб. 1994 ондо Хэнтэй аймагай Дадал сомонд
 • 23.01.2020
    Байгша оной январиин 25-да Улаан-Үдын худалдаа-наймаанай «Пионер» түбтэ хониной болон ямаанай арһа элдэлгээр Улаан-Үдэдэ уласай II чемпионат үнгэргэгдэхэ.   Тус хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангха болон уласай арадай уран бүтээлэй түб эмхидхэгдэнэ. Буряадта хониной арһа элдэлгээр үнгэргэгдэһэн I чемпионатһаа илгаань гэхэдэ, 2020 оной хэмжээ ябуулгада хониной болон ямаанай арһа элдэдэг мэргэжэлтэд хабаадаха юм. Мүрысөөн хоёр һалбарида үнгэр
 • 22.01.2020
  Тус баледэй эхэнэрэй гол рольда наадагша Анна Петушинова, зүжэгэй найруулга болон балетмейстер-постановщик Александр Мишутин шангай түлөө тэмсээндэ орохо.   Буряад Уласай Засагай газарта энэ асуудалаар суглаан үнгэрөө. Түс хэмжээ ябуулгада соёл уралигай таһагай дарга Дмитрий Дылыков, Буряадай оперо болон баледэй театрай баледэй труппын уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Баярто Дамбаев, «Алтан баг» шангай номинант, театрай бүжэгшэн Анна Петушинова боло
 • 16.12.2019
    Абгымнай наhа дүүрэhээр аяар зургаан жэл үнгэршэбэ. Аргагүй дүтымнай, ходо мүнхэ байха шэнгеэр hанагдадаг байhан хүн аад лэ, гэнтэ яаралтай түргөөр түрэлөө урилан ябашахадань, бидэ ехэл үгылнэбди! Лама багшын хэлэhэнэй ёhоор, hүнэhэниинь ошохо газартаа ошонхой, Диваажанда түрэнхэй гэжэ дуулахадаа, бидэ ехэтэ баярлаабди. Манай ахайн hайхан түрэлдэ түрэһэниинь гайхалгүй, юундэб гэхэдэ уужам сэдьхэлтэй, хамаг зониие гансал hайханаар хэлэжэ ябадаг, бултанда hанаагаа зобожо, маани мэгзэмдээ
 • 27.11.2019
  Соёлой сайд Соелма Дагаева Аймагуудаар болон Улаан-Үдэдэ боложо байһан шэнэ барилганууд тухай, Үндэһэнэй ямар түсэл, программанууд хүдэлжэ захаланхайб, ямар нютагуудта Соёлой байшангууд заһабарилгада орооб гэжэ хөөрэбэ.❚     Мүнөө жэлэй барилгануудай газарнуудһаа гэрэл зурагууд:     Автор:Жанна Дымчикова хөөрэлдэбэ
 • 21.10.2019
  Мүнөө сагта Интернет дэлгэржэ, ехэ һонин юумэ олохоор, мэдэхээр. 2016 оной эхиндэ Ютубта Хурамхаан аймагта 1927 ондо түрэһэн Тинхалаева (Гамбулова) Цыпилма Цыреновнагай дуугарһыень олообди. Хурамхаанай Мургун гэжэ нютаг тоонтотой хүгшэн 2015 оной январь һарада иигэжэ хөөрөө.   Жаахан үхибүүдэй ехээр залд гэхэдэ, «Хүлүүгэ» хэжэ тэрэнииень эмшэлдэг байһан. Хайшан гээд тэрэ эмшэлгэ үнгэрдэг тухайнь эхирэдэй Шубтхой Шоно угтай хүгшэн энэ видео соо нютаг аялгаараа хөөрэнэ.  
 • 10.06.2019
  Эрхүү можын Ойхон аймагай суутай солотой Ёрдын наадан тэрэл газартаа, тэрэл сагтаа – байгша оной зургаан һарын 13-15-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гэһэн шиидхэбэри абтаад байна.   Эрхүү можын мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, Ангар шадарай, Буряад, Саха оронуудай, Үбэр Байгалай хизаарай, хүршэ Монгол ороной – дүн хамта 600 гаран хабаадагшад энэ нааданда суглархаар багсаагдана. Уласхоорондын үндэһэтэнэй VII ехэ нааданда оролсохо дуратайшуулһаа мэдүүлгэнүүдые абалга дүүрээ. Эмхидхэлшэдэй хаягта 94
 • 25.03.2019
  2019 оной мартын 22-то Арадай уран бэлигэй уласай түбтэ «Буряад хүнэй юртэмсэ» гэһэн нэрэтэй наадан үнгэргэгдэбэ. Энэ нааданда Багшанарай колледжын оюутадай арадай аман зохёолой бүлгэм «Уянга» (хүтэлбэрилэгшэнь Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Соёлма Цыреновна Чимитова), Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулиин оюутадай арадай аман зохёолой бүлгэм «Yльгэр» (хүтэлбэрилэгшэнь тус һургуулиин багша Соелма Цыдыповна Маншеева) хабаадаа. Тиихэдэ гол харагшад – Уласай һургалгын түбэй шабинар болон т
 • 31.01.2019
  Сагаалган дүтэлбэ. Арад зомнай гоё буряад хубсаһаа ханза сооһоо гаргажа эхилбэ. Буряад үндэһэн хубсаһан ба ажал тухай хөөрэлдэхэ гэжэ Буряад Уласай Арадай уран бүтээлэй түбэй (РЦНТ) оёдолой таһагые даагша Бальжина Цыреновна ЦЫДЕНЖАПОВАТАЙ уулзабабди. - Бальжина Цыреновна, та өөрөө хаанахибта, энэ мэргэжэлдэ хаана һураһан, юу дүүргэһэн гээшэбта? - Би Ага тойрогой Хойто-Ага нютагһаа гарбалтайб. Һургуулияа дүүргэһэнэйнгээ удаа Улаан-Үдын Восточно тосхондо 11-дэхи колледж дүүргэжэ, эхэнэр
 • 28.11.2018
      2018 оной ноябриин 25–27 Буряад Уласай ниислэл Улаан-Yдэ хотодо «Буряад хэлэн XXI зуун жэлдэ» гэһэн уласхоорондын ехэ хурал үнгэрбэ. Һүүлшын үдэртэ 6 хэлсээнэй талмайнууд хүдэлөө. «Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ соёлой эмхи зургаануудай үүргэ» гэһэн гурбадуугаар талмайда олохон зон хабаадаа, һанамжануудаа хэлээ, дурадхалнуудые оруулаа. Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев «Хэлэн – арадай соёлой үндэһэ һуури» гэһэн элидхэл хэһэн байна. Буря
 • 19.11.2018
    Yргэн Буряад ороноймнай мэдээжэ соёлой хажалшан Надежда Галсановна Донсоронова энэ һарада 75 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба. Надежда Галсановна Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түлэг дунда, 1943 оной ноябриин 10-да Красноярска хизаарай Мина нютагта түрэгдэһэн. Түрэһэн болон үргэһэн эхэ эсэгэнь энэ сэбдэг хүйтэн газар руу Ярууна нютагһаа нюдарган баяд гэгдээд сүлэгдэһэн юм. Огсом өөрэ зантай, дууша хатарша, һуралсалдаа бэрхэ басаган Мина нютагтаа дунда һургуули дүүргээд, аба эжытэе
 • 11.10.2018
    2018 оной октябриин 8–9 Буряад уласай арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй ээлжээтэ наадан үнгэрбэ. Буряад Уласай Соёлой яаманай үүсхэһэн энэ фестиваль-наада Арадай уран бүтээлэй уласай түб эмхидхээ. Хоёр үдэрэй туршада Буряад драмын театрта сугларһан харагшад найман бүлгэмүүдэй табиһан юһэн зүжэг (дүрбэн зүжэгынь буряад хэлэн дээрэ, табаниинь – ород) харабад. Нааданай түгэсхэлдэ табигдаһан зүжэг харагшадай онсо анхарал татаба. Энэмнай Хурамхаанай арадай театрай найруулан таби
 • 17.09.2018
  Өөрынгөө һонирхол хангажа хүгжэм, дуунай үгэнүүдые бэшэдэг бэлигтэн энэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй, тиихэдээ зургаан һарын 1 болотор хүдэлмэринүүдээ тушааха ёһотой. Энэ мүрысөөндэ ороһон хүдэлмэринүүд сахим аргаар шэлэгдэхэ, тиихэдээ хүн бүхэн байкалфолк.рф гэһэн сахим буудал соо гү, али «ВКонтакте» гэһэн буудал соо Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй нюур нээгээд, зургаан һарын 10-һаа юһэн һарын 10 болотор мүрысөөндэ ороһон дуунуудай үгэнүүдые хаража, хүгжэм болон дуулаһан хүнэй хоолой шагн
 • 17.09.2018
  Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй бүлгэм Улаан-Баатарта үнгэрһэн ехэ нааданда амжалта туйлажа бусаба. 2018 оной «Алтан гадас» гэһэн Уласхоорондын ехэ наадан Улаан-Баатар хотодо 10-дахи удаагаа үнгэрбэ. Эндэ «Бага хэмжээнэй тайзан дээрэ хатар» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар манай эдир хатаршад гурбадахи һуури эзэлбэ. Эдэ бэлигтэниие һурган хүмүүжүүлһэн бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Т. В. Цы-ю-фа Хүндэлэлэй грамотаар ба Хүндын тэмдэгээр шагнагдаа.   Энэ ехэ наадан хадаа монгол туургатайнай г
 • 31.01.2018
  Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангиин һурагша Анита Бальжиева Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ. 2017 оной дүнгүүдээр бэлигтэй залуушуулые дэмжэжэ, гүрэнэй шагнал барюулагдаһан байна. Тиихэдэ бэлиг талаантай эдир басаган «Уран һайханай зохёохы ажал ябуулга» гэһэн номинацида гүрэнэй шагналда хүртэбэ. Анита Бальжиева Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангида һурана. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уласай мүрысөөнүүдтэ тэрэ эдэбхитэй хабаададаг. 200
 • 30.01.2018
  Байгша оной мартын 31-дэ Москва хотодо “Луж­ники” гэһэн тамирай ордон соо тоглолтонуудай гол тайзан дээрэ “Светлана” гэһэн хүүгэдэй ха­тарай фестиваль дүрбэдэхи удаа үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада манай Буряад Ула­сай арадай уран бүтээлэй түбэй хүүгэдэй арадай хата­рай “Булжамуур” бүлгэм хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй. Бүхы гүрэнэймнай можо нютагуудай арадай хатарай бүлгэмүүд энэ нааданда элдэб янзын хатарнуудые ду­радхаха юм. Энэ ехэ хэмжээ ябуулга 4 мянган харагшадые суглуулжа,