Электронная база "Бурятские народные песни"

Бурятские народные песни: по материалам фольклорных экспедиций

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Над реализацией проекта работали: 

Ответственный за выпуск: Жаргалма Анзановна Архинчеева

Руководитель проекта: Надежда Галсановна Донсоронова

Баир Батодугарович  Дондоков, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, Лауреат Государственной премии РБ, композитор

Наталья Рабдановна Попова

Бэликто Дашиевич Жамбалов

Анандын Айлтагүйн Нумаа

Аюна Санжижаповна Дылгырова, кандидат филологических наук  

Павел Викторович Молчанов

Дарима Бальжинимаевна Дашиева

Баирма Цыдыповна Цыденова, редактор 

 

Урдуур эрьен гараһан


Использованы фоно-записи, экспедиционные и архивные материалы из фондов Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, ГАУК РБ «РЦНТ»

Аадартай бороон

Аба эжы хоер

Агаар зандан

Адуун шулуун (2)

Адуун шулуун

Адуу малай бэлшэмээр

Алаг эреэнээр харагданхай

Алтай хангайн зүлгэ

Алтанахан хайлгана

Алтанхан бэhэлигээ эриитэ

Алтанхан дугыдоо шууяалаа

Алтанхан дэхэйн гээ аршаан даа даа

Алтанхан дэлхэйн гээ аршаан даа 2

Алтаргана

Ангарайн гол

Ангарай голой тэнюундэ лэ

Ангарай голой тэнюундэ лэ 2

Ангирта галуута

Ара газарай ногоониинь

Ара газарай ногоониинь 2

Ара газар

Ара Хангайдаа

Ара хангайда

Араараа харгытай Аршаантамнай

Арайгад гараһан уулэниинь

Арал уулын оройгоор

Ардагни гээл адуулаа гаа

Ардагни гээл адуулаа гаа 2

Архиин дуун

Арюухан сэбэрхэн шараймнил даа

Арюухан сэбэрхэн

Аршаан булагай уһанһаа

Аяатай гангатай

Дааган зантай мориндоо

Барасайнь зулзага (2)

Барасайнь зулзага

Баруун голой эхиндэ

Боро хухы

Ботогон боро улаан

Буряад буурал дайдадаа

бүлэрэмни

Бэлээр бэлээр гуйгоошэ

Галуун шубуун

Гоё гээшэнь

Гэрэй шэнээн газартаа

Дабаан дээрээ

Дуулигэр хурин

Жагарһаа залаһан

Жагарһаа залаһан 2

Жаргалантайб

Жороохон боро улаан хурдан дээ

Жороохон боро улаан хурдан дээ 2

Занданхан буреэтэй ташуур

Зонхобын орон

Зулаяа утаял

Зулын дуун

Кооператор

Малгай манай магазинска

Мухардигхан тэргэмнай

Мухардигхан тэргэмнай 2

Найман эсэгын дуун

Намаржаандам

Намилзаһан дэлһэтэй шаргал

Наратай байтара

Нариихан

Нариихан 2

Наяадхан алда аргамажа

Нахидтай голой оройгоор

Наян Наваа

Номхон номхон бороороо

Номхон номхон бороороо 2

Сагаан шара хээр

Сажан гоёл шаргаараа

Субан сохиһон мүнгэн сайхан

Сусалаар баянхан гуламта

Сэлгын татуурга гүнзэгыш һоо

Сэлгеэхэн Хэрлэн

Сэсэгэ

Тохойтойхон тоором

Тэрэлжын оройгоор

Урасхамал Зэдын

ургалжа бариhан моримни

Ургалжа бариһан моримни

Уснынгаа дунда

Уула үндэр Хүгтэй хаандаа

Уулэн хээтээ бурхэбшэ

Уулэн хээтээ

Yyсын дуун (2)

Уусын дуун

Ульгамхан морёроо наадахада

Ульгамхан морёроо наадахада 2

Ульгам номгон бороороо

Ульгам номгон бороороо 2

Унаганбороёо

Уняар лаад мантай

Үншэн сагаан ботогон

Үргэн Сүхын хойморто

Урдуур эрьен гараһан

Урдуур эрьен гараһан 2

Урсхамал хатаан

Утахан сагаан ургыемни гээ гээ

Хадын булагай гандал һаа

Хадын булагай нандаал һаа 2