Мэдээсэл (новости на бурятском языке)

Новости на бурятском языке

 • 10.06.2019
  Эрхүү можын Ойхон аймагай суутай солотой Ёрдын наадан тэрэл газартаа, тэрэл сагтаа – байгша оной зургаан һарын 13-15-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гэһэн шиидхэбэри абтаад байна.   Эрхүү можын мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, Ангар шадарай, Буряад, Саха оронуудай, Үбэр Байгалай хизаарай, хүршэ Монгол ороной – дүн хамта 600 гаран хабаадагшад энэ нааданда суглархаар багсаагдана. Уласхоорондын үндэһэтэнэй VII ехэ нааданда оролсохо дуратайшуулһаа мэдүүлгэнүүдые абалга дүүрээ. Эмхидхэлшэдэй хаягта 94
 • 25.03.2019
  2019 оной мартын 22-то Арадай уран бэлигэй уласай түбтэ «Буряад хүнэй юртэмсэ» гэһэн нэрэтэй наадан үнгэргэгдэбэ. Энэ нааданда Багшанарай колледжын оюутадай арадай аман зохёолой бүлгэм «Уянга» (хүтэлбэрилэгшэнь Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Соёлма Цыреновна Чимитова), Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулиин оюутадай арадай аман зохёолой бүлгэм «Yльгэр» (хүтэлбэрилэгшэнь тус һургуулиин багша Соелма Цыдыповна Маншеева) хабаадаа. Тиихэдэ гол харагшад – Уласай һургалгын түбэй шабинар болон т
 • 31.01.2019
  Сагаалган дүтэлбэ. Арад зомнай гоё буряад хубсаһаа ханза сооһоо гаргажа эхилбэ. Буряад үндэһэн хубсаһан ба ажал тухай хөөрэлдэхэ гэжэ Буряад Уласай Арадай уран бүтээлэй түбэй (РЦНТ) оёдолой таһагые даагша Бальжина Цыреновна ЦЫДЕНЖАПОВАТАЙ уулзабабди. - Бальжина Цыреновна, та өөрөө хаанахибта, энэ мэргэжэлдэ хаана һураһан, юу дүүргэһэн гээшэбта? - Би Ага тойрогой Хойто-Ага нютагһаа гарбалтайб. Һургуулияа дүүргэһэнэйнгээ удаа Улаан-Үдын Восточно тосхондо 11-дэхи колледж дүүргэжэ, эхэнэр
 • 28.11.2018
      2018 оной ноябриин 25–27 Буряад Уласай ниислэл Улаан-Yдэ хотодо «Буряад хэлэн XXI зуун жэлдэ» гэһэн уласхоорондын ехэ хурал үнгэрбэ. Һүүлшын үдэртэ 6 хэлсээнэй талмайнууд хүдэлөө. «Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ соёлой эмхи зургаануудай үүргэ» гэһэн гурбадуугаар талмайда олохон зон хабаадаа, һанамжануудаа хэлээ, дурадхалнуудые оруулаа. Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев «Хэлэн – арадай соёлой үндэһэ һуури» гэһэн элидхэл хэһэн байна. Буря
 • 19.11.2018
    Yргэн Буряад ороноймнай мэдээжэ соёлой хажалшан Надежда Галсановна Донсоронова энэ һарада 75 жэлэйнгээ ойн баяр угтаба. Надежда Галсановна Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түлэг дунда, 1943 оной ноябриин 10-да Красноярска хизаарай Мина нютагта түрэгдэһэн. Түрэһэн болон үргэһэн эхэ эсэгэнь энэ сэбдэг хүйтэн газар руу Ярууна нютагһаа нюдарган баяд гэгдээд сүлэгдэһэн юм. Огсом өөрэ зантай, дууша хатарша, һуралсалдаа бэрхэ басаган Мина нютагтаа дунда һургуули дүүргээд, аба эжытэе
 • 11.10.2018
    2018 оной октябриин 8–9 Буряад уласай арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй ээлжээтэ наадан үнгэрбэ. Буряад Уласай Соёлой яаманай үүсхэһэн энэ фестиваль-наада Арадай уран бүтээлэй уласай түб эмхидхээ. Хоёр үдэрэй туршада Буряад драмын театрта сугларһан харагшад найман бүлгэмүүдэй табиһан юһэн зүжэг (дүрбэн зүжэгынь буряад хэлэн дээрэ, табаниинь – ород) харабад. Нааданай түгэсхэлдэ табигдаһан зүжэг харагшадай онсо анхарал татаба. Энэмнай Хурамхаанай арадай театрай найруулан таби
 • 17.09.2018
  Өөрынгөө һонирхол хангажа хүгжэм, дуунай үгэнүүдые бэшэдэг бэлигтэн энэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй, тиихэдээ зургаан һарын 1 болотор хүдэлмэринүүдээ тушааха ёһотой. Энэ мүрысөөндэ ороһон хүдэлмэринүүд сахим аргаар шэлэгдэхэ, тиихэдээ хүн бүхэн байкалфолк.рф гэһэн сахим буудал соо гү, али «ВКонтакте» гэһэн буудал соо Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй нюур нээгээд, зургаан һарын 10-һаа юһэн һарын 10 болотор мүрысөөндэ ороһон дуунуудай үгэнүүдые хаража, хүгжэм болон дуулаһан хүнэй хоолой шагн
 • 17.09.2018
  Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй бүлгэм Улаан-Баатарта үнгэрһэн ехэ нааданда амжалта туйлажа бусаба. 2018 оной «Алтан гадас» гэһэн Уласхоорондын ехэ наадан Улаан-Баатар хотодо 10-дахи удаагаа үнгэрбэ. Эндэ «Бага хэмжээнэй тайзан дээрэ хатар» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар манай эдир хатаршад гурбадахи һуури эзэлбэ. Эдэ бэлигтэниие һурган хүмүүжүүлһэн бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Т. В. Цы-ю-фа Хүндэлэлэй грамотаар ба Хүндын тэмдэгээр шагнагдаа.   Энэ ехэ наадан хадаа монгол туургатайнай г
 • 31.01.2018
  Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангиин һурагша Анита Бальжиева Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ. 2017 оной дүнгүүдээр бэлигтэй залуушуулые дэмжэжэ, гүрэнэй шагнал барюулагдаһан байна. Тиихэдэ бэлиг талаантай эдир басаган «Уран һайханай зохёохы ажал ябуулга» гэһэн номинацида гүрэнэй шагналда хүртэбэ. Анита Бальжиева Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангида һурана. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уласай мүрысөөнүүдтэ тэрэ эдэбхитэй хабаададаг. 200
 • 30.01.2018
  Байгша оной мартын 31-дэ Москва хотодо “Луж­ники” гэһэн тамирай ордон соо тоглолтонуудай гол тайзан дээрэ “Светлана” гэһэн хүүгэдэй ха­тарай фестиваль дүрбэдэхи удаа үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада манай Буряад Ула­сай арадай уран бүтээлэй түбэй хүүгэдэй арадай хата­рай “Булжамуур” бүлгэм хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй. Бүхы гүрэнэймнай можо нютагуудай арадай хатарай бүлгэмүүд энэ нааданда элдэб янзын хатарнуудые ду­радхаха юм. Энэ ехэ хэмжээ ябуулга 4 мянган харагшадые суглуулжа,