Мэдээсэл (новости на бурятском языке)

Новости на бурятском языке

 • 11.10.2018
    2018 оной октябриин 8–9 Буряад уласай арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй ээлжээтэ наадан үнгэрбэ. Буряад Уласай Соёлой яаманай үүсхэһэн энэ фестиваль-наада Арадай уран бүтээлэй уласай түб эмхидхээ. Хоёр үдэрэй туршада Буряад драмын театрта сугларһан харагшад найман бүлгэмүүдэй табиһан юһэн зүжэг (дүрбэн зүжэгынь буряад хэлэн дээрэ, табаниинь – ород) харабад. Нааданай түгэсхэлдэ табигдаһан зүжэг харагшадай онсо анхарал татаба. Энэмнай Хурамхаанай арадай театрай найруулан таби
 • 17.09.2018
  Өөрынгөө һонирхол хангажа хүгжэм, дуунай үгэнүүдые бэшэдэг бэлигтэн энэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй, тиихэдээ зургаан һарын 1 болотор хүдэлмэринүүдээ тушааха ёһотой. Энэ мүрысөөндэ ороһон хүдэлмэринүүд сахим аргаар шэлэгдэхэ, тиихэдээ хүн бүхэн байкалфолк.рф гэһэн сахим буудал соо гү, али «ВКонтакте» гэһэн буудал соо Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй нюур нээгээд, зургаан һарын 10-һаа юһэн һарын 10 болотор мүрысөөндэ ороһон дуунуудай үгэнүүдые хаража, хүгжэм болон дуулаһан хүнэй хоолой шагн
 • 17.09.2018
  Буряадай арадай уран бэлигэй түбэй бүлгэм Улаан-Баатарта үнгэрһэн ехэ нааданда амжалта туйлажа бусаба. 2018 оной «Алтан гадас» гэһэн Уласхоорондын ехэ наадан Улаан-Баатар хотодо 10-дахи удаагаа үнгэрбэ. Эндэ «Бага хэмжээнэй тайзан дээрэ хатар» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар манай эдир хатаршад гурбадахи һуури эзэлбэ. Эдэ бэлигтэниие һурган хүмүүжүүлһэн бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Т. В. Цы-ю-фа Хүндэлэлэй грамотаар ба Хүндын тэмдэгээр шагнагдаа.   Энэ ехэ наадан хадаа монгол туургатайнай г
 • 31.01.2018
  Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангиин һурагша Анита Бальжиева Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ. 2017 оной дүнгүүдээр бэлигтэй залуушуулые дэмжэжэ, гүрэнэй шагнал барюулагдаһан байна. Тиихэдэ бэлиг талаантай эдир басаган «Уран һайханай зохёохы ажал ябуулга» гэһэн номинацида гүрэнэй шагналда хүртэбэ. Анита Бальжиева Гусиноозёрскын гимназиин 8-дахи ангида һурана. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй уласай мүрысөөнүүдтэ тэрэ эдэбхитэй хабаададаг. 200
 • 30.01.2018
  Байгша оной мартын 31-дэ Москва хотодо “Луж­ники” гэһэн тамирай ордон соо тоглолтонуудай гол тайзан дээрэ “Светлана” гэһэн хүүгэдэй ха­тарай фестиваль дүрбэдэхи удаа үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада манай Буряад Ула­сай арадай уран бүтээлэй түбэй хүүгэдэй арадай хата­рай “Булжамуур” бүлгэм хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй. Бүхы гүрэнэймнай можо нютагуудай арадай хатарай бүлгэмүүд энэ нааданда элдэб янзын хатарнуудые ду­радхаха юм. Энэ ехэ хэмжээ ябуулга 4 мянган харагшадые суглуулжа,