Электронная база "Бурятские народные песни"

Бурятские народные песни: по материалам фольклорных экспедиций

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Над реализацией проекта работали: 

Ответственный за выпуск: Жаргалма Анзановна Архинчеева

Руководитель проекта: Надежда Галсановна Донсоронова

Баир Батодугарович  Дондоков, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, Лауреат Государственной премии РБ, композитор

Наталья Рабдановна Попова

Бэликто Дашиевич Жамбалов

Анандын Айлтагүйн Нумаа

Аюна Санжижаповна Дылгырова, кандидат филологических наук  

Павел Викторович Молчанов

Дарима Бальжинимаевна Дашиева

Баирма Цыдыповна Цыденова, редактор 


Использованы фоно-записи, экспедиционные и архивные материалы из фондов Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, ГАУК РБ «РЦНТ»

 

Аадартай бороон

Аба эжы хоер

Агаар зандан

Адуун шулуун (2)

Адуун шулуун

Алаг эреэнээр харагданхай

Алтанахан хайлгана

Алтанхан бэhэлигээ эриитэ

Алтаргана

Ангирта галуута

Ара газар

Араараа харгытай Аршаантамнай

Арюухан сэбэрхэн шараймнил даа

Барасайнь зулзага (2)

Барасайнь зулзага

Баруун голой эхиндэ

Боро хухы

Ботогон боро улаан

Буряад буурал дайдадаа

бүлэрэмни

Бэлээр бэлээр гуйгоошэ

Гоё гээшэнь

Гэрэй шэнээн газартаа

Дабаан дээрээ

Дуулигэр хурин

Занданхан буреэтэй ташуур

Зонхобын орон

Зулаяа утаял

Кооператор

Малгай манай магазинска

Найман эсэгын дуун

Наратай байтара

Наяадхан алда аргамажа

Наян Наваа

Сагаан шара хээр

Сажан гоёл шаргаараа

Субан сохиһон мүнгэн сайхан

Сэлгеэхэн Хэрлэн

Тохойтойхон тоором

Урасхамал Зэдын

ургалжа бариhан моримни

Ургалжа бариһан моримни

Уула үндэр Хүгтэй хаандаа

Уулэн хээтээ бурхэбшэ

Уулэн хээтээ

Yyсын дуун (2)

Уусын дуун

Үншэн сагаан ботогон

Үргэн Сүхын хойморто

Хабтагай сагаан Онон

Хабтагай улзадаа

Хадын хоромой (2)

хадын хоромой

Харьялаа булагай уhан

Харьялаа булагай уhан (2)

Хууяа шэлэ

Хууяа шэлэ (2)

Хэрээйтэйхэн хээр (2)

Хэрээйтэйхэн хээр (3)

hалхи дахуулдаг

Шаажан гоехон шаргаараа