Электронная база "Бурятские народные песни"

Бурятские народные песни: по материалам фольклорных экспедиций

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Над реализацией проекта работали: 

Ответственный за выпуск: Жаргалма Анзановна Архинчеева

Руководитель проекта: Надежда Галсановна Донсоронова

Баир Батодугарович  Дондоков, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, Лауреат Государственной премии РБ, композитор

Наталья Рабдановна Попова

Бэликто Дашиевич Жамбалов

Анандын Айлтагүйн Нумаа

Аюна Санжижаповна Дылгырова, кандидат филологических наук  

Павел Викторович Молчанов

Дарима Бальжинимаевна Дашиева

Баирма Цыдыповна Цыденова, редактор 


Использованы фоно-записи, экспедиционные и архивные материалы из фондов Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, ГАУК РБ «РЦНТ»

 

 

Аадартай бороон

Аба эжы хоер

Агаар зандан

Адуун шулуун (2)

Адуун шулуун

Алаг эреэнээр харагданхай

Алтай хангайн зүлгэ

Алтанахан хайлгана

Алтанхан бэhэлигээ эриитэ

Алтаргана

Ангарайн гол

Ангирта галуута

Ара газар

Ара хангайда

Араараа харгытай Аршаантамнай

Арайгад гараһан уулэниинь

Арал уулын оройгоор

Архиин дуун

Арюухан сэбэрхэн шараймнил даа

Арюухан сэбэрхэн

Барасайнь зулзага (2)

Барасайнь зулзага

Баруун голой эхиндэ

Боро хухы

Ботогон боро улаан

Буряад буурал дайдадаа

бүлэрэмни

Бэлээр бэлээр гуйгоошэ

Галуун шубуун

Гоё гээшэнь

Гэрэй шэнээн газартаа

Дабаан дээрээ

Дуулигэр хурин

Занданхан буреэтэй ташуур

Зонхобын орон

Зулаяа утаял

Зулын дуун

Кооператор

Малгай манай магазинска

Найман эсэгын дуун

Намаржаандам

Наратай байтара

Наяадхан алда аргамажа

Наян Наваа

Сагаан шара хээр

Сажан гоёл шаргаараа

Субан сохиһон мүнгэн сайхан

Сусалаар баянхан гуламта

Сэлгеэхэн Хэрлэн

Тохойтойхон тоором

Тэрэлжын оройгоор

Урасхамал Зэдын

ургалжа бариhан моримни

Ургалжа бариһан моримни

Уснынгаа дунда

Уула үндэр Хүгтэй хаандаа

Уулэн хээтээ бурхэбшэ

Уулэн хээтээ

Yyсын дуун (2)

Уусын дуун

Үншэн сагаан ботогон

Үргэн Сүхын хойморто

Хабтагай сагаан Онон

Хабтагай улзадаа

Хадын хоромой (2)

хадын хоромой

Хазагуур мориёо барихадам

Харьялаа булагай уhан

Харьялаа булагай уhан (2)

Хууяа шэлэ

Хууяа шэлэ (2)

Хэрээйтэйхэн хээр (2)

Хэрээйтэйхэн хээр (3)

hалхи дахуулдаг

Хээрын ганса модондо

Шаажан гоехон шаргаараа

Шаргын дуун

Эрбээхэ галутайн